Ochrana údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Duvlan s.r.o. IČ 36 811 033 so sídlom
  K Zornici 1990/23,  95701 Bánovce nad Bebravou (ďalej len: "správca").
 2. Kontaktné údaje správcu sú: 
  Duvlan s.r.o.
  K Zornici 1990/23
  95701 Bánovce nad Bebravou
  Email: info@duvlan.sk
  Telefón: 038/222 00 00  
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Správca uzatvára zmluvný vzťah len s osobou staršou ako 16 rokov.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1. Účelom spracovania osobných údajov je
 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
 • prevádzkovateľ Duvlan, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo za účelom položenia otázky prevádzkovateľovi a následného spätného kontaktovania zákazníkov. Za účelom zapojenia sa do diskusného fóra zákazníkmi, správca zbiera údaje v rozsahu meno a e-mailová adresa. V rozsahu e-mailová adresa zbiera správca údaje aj za účelom zasielania newslettrových správ zákazníkom na základe získaného súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kontaktovaním spoločnosti Duvlan, s.r.o. prostredníctvom e-mailu alebo uskutočnením hovoru na náš zákaznícky servis.

 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol/a svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizáciu platieb na základe zmluvy (kuriérske spoločnosti, GoPay)
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu (externá účtovná firma)
 • zaisťujúce marketingové a analytické služby.
 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia marketingových, analytických a mailingových služieb/cloudových služieb (Google Analytics). V rámci prijímania a nahrávania hovorov od zákazníkov správca používa službu CloudTalk. Služba CloudTalk nahráva hovory za účelom zlepšenia kvality zákazníckeho servisu smerom ku zákazníkom a zlepšenia kvality Vám poskytovaných služieb. V prípade, že sa zákazník rozhodne, že nechce aby bola jeho nahrávka použitá má možnosť požiadať o jej výmaz zaslaním mailu na zákaznícky servis spolu s uvedením telefónneho čísla z ktorého hovor uskutočnil. Nahrávky služby CloudTalk sa automaticky vymažú po 30 dňoch od ich nahratia.
 2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.
 3. Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Viac o zásadách používania súborov cookie si môžete prečítať tu: https://www.duvlan.sk/zasady-pouzivania-suborov-cookies/

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:
 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR.
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie zpracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.


  2. Cez emailovú adresu osobne-udaje@duvlan.com nás môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vymazanie  sa nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme zo zákona uchovávať ako napr. faktúry a dobropisy. Vaše osobné údaje bezodkladne vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich spracovávali.
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať.
 • voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2.
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

  3. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 
VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: šifrovanie dátových úložísk, fyzické zabezpečenie údajov v listinnej podobe, systémom prístupových práv, školením pracovníkov.
 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkách a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prosím na e-mailovej adrese osobne-udaje@duvlan.com.